Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Trainer                        : Monique den Breejen / FitWalk Gorinchem, gericht  op leefstijl coaching, of één (of meer) door haar aan te wijzen derde(n)
KvK nummer               : 77941489
BTW nummer             : NL003263562B03
Adres                          : Koningin Emmastraat 2, 4205 BM Gorinchem
Telefoon                      : 06 14 63 82 39
Rekeningnummer       : NL66 RABO 0354 7465 88
Website                       : www.moniquedenbreejen.nl
Email                           : info@moniquedenbreejen.nl
Cliënt                          : Natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan
Sessie                         : Een aangeboden dienst door Trainer
Trainin                         : Programma voor het boeken, annuleren en betalen van Sessies   

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Cliënt.

2.     Door deel te nemen aan een Sessie gaat Cliënt akkoord met deze voorwaarden.

3.     Trainer kan Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts/ander adviseren en begeleiden. Gegevens van Cliënt worden zonder toestemming van Cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 Artikel 3: De overeenkomst

1.     Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Cliënt.

2.     Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk, langs elektronische weg of online registratie via Trainin aangegaan worden.

3.     Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

4.     Het is Trainer toegestaan een Sessie te laten uitvoeren door één (of meer) door haar aan te wijzen derde(n), zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Cliënt hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

5.     Een overeenkomst tussen Trainer en Cliënt bestaat uit:

a.     een losse Sessie, die in een bepaalde periode recht geeft op éénmalige deelname aan een Sessie die wordt aangeboden;

b.     een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan Sessies die worden aangeboden. De individuele geldigheid van een strippenkaart is vier (4) maanden na aankoop. Als een strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Cliënt zich niet meer aanmelden voor een Sessie. Een strippenkaart loopt automatisch af na vier (4) maanden na aankoop;

c.      een abonnement, die in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan Sessies die worden aangeboden;

6.     Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal Sessies tot het moment dat de laatste overeengekomen Sessie is voltooid.

7.     Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor de einddatum.

8.     Voor Trainer ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Cliënt aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

9.     Wijziging van een éénmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainer. Wijziging van een overeenkomst kan voor Cliënt kosten met zich meebrengen.

10.  Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart of abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Sessies) worden opgeschort. Trainer heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Artikel 4: Ontbinding

1.     Cliënt kan een overeenkomst met Trainer ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

2.     Brengt Cliënt via e-mail een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Trainer per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

3.     Op Cliënt rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

4.     Ingeval Cliënt zijn recht van ontbinding uitoefent zal Trainer de inmiddels al door Trainer gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

5.     Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor Cliënt om de overeenkomst met Trainer te herroepen.

6.     Het recht op herroeping vervalt zodra Cliënt deelneemt aan een Sessie voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

7.     Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kan Cliënt binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

Artikel 5: Deelname aan en annulering van een Sessie

1.     Trainer maakt gebruik van het programma Trainin voor het boeken en annuleren van Sessies.

2.     Trainer heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een geagendeerde Sessie bij onvoldoende belangstelling te annuleren, zonder dat daardoor het recht op ontbinding of schadevergoeding voor Cliënt ontstaat. In overleg kan naar een alternatief worden gezocht. In dat geval worden in rekening gebrachte kosten gecrediteerd.

3.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, wordt een Sessie afgelast. Trainer is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Sessie door gevaarlijke weersomstandigheden.

4.     Trainer is gerechtigd Sessies en/of de locaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

5.     Indien Cliënt verhinderd is bij een één-op-één Sessie, dient Cliënt dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren aan te geven aan Trainer, waarna de Sessie geannuleerd wordt en een nieuwe Sessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen vierentwintig (24) uur voor de Sessie, dan zullen de kosten van de Sessie in rekening gebracht worden bij Cliënt, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Sessie ontstaat. Indien Cliënt verhinderd is op een Power Walking training, dient Cliënt dit uiterlijk vier (4) uur van te voren zelf te annuleren in Trainin. Zonder uitschrijving wordt de Sessie in rekening gebracht.

6.     Trainer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Cliënt binnen een periode van een zes (6) maanden drie (3) keer een Sessie of Power Walking training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van  Cliënt, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.

7.     Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van Trainer om Sessies te verzorgen, heeft Trainer het recht om de overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin zij niet in staat is Sessies te verzorgen. Is Trainer voor een periode langer dan zes (6) maanden niet in staat te verzorgen, dan is Trainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van Cliënt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1.     Deelname aan een Sessie geschiedt geheel op eigen risico en op eigen verantwoording.

2.     Door de wijze waarop een Sessie wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Cliënt. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Cliënt zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht Cliënt gedurende een Sessie geblesseerd raken, is Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

3.     Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

4.     Cliënt dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Sessie. Indien Cliënt gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien Cliënt een andere reden heeft om te twijfelen voor deelname aan een Sessie, dient Cliënt advies in te winnen bij een arts.

5.     Trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Cliënt uit te sluiten van deelname aan een Sessie.

6.     Trainer is niet gehouden enige door Cliënt geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.

7.     Indien Cliënt door een blessure verhinderd is om één of meerdere Sessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Sessies in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Sessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van Power Walking trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de lopende maand.

8.     Indien Cliënt wegens nalatigheid afbreuk doet op de ter beschikking gestelde materialen, kan hij/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

9.     Trainer verbindt zich al hetgeen zij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft met de grootst mogelijk zorg te behandelen (bv. materialen). Cliënt zal niet, ook geen afval of waardeloos geachte zaken, van Trainer meenemen, toe-eigenen, ten verkoop aanbieden of er persoonlijk voordeel mee doen zonder de expliciete voorafgaande toestemming van werkgever.

Artikel 7: Tarieven en betalingen

1.     Betaling geschiedt via het daarvoor bestemde betalingssysteem, genaamd Trainin. De geldigheidsduur van de Sessies staat vermeld bij de tarieven.

2.     De administratie via Trainin is leidend om misverstanden over het aantal Sessies te voorkomen.

3.     De strippenkaart kan alleen gebruikt worden om het aantal omschreven Sessies te betalen. Bij een geschil hierover geldt de administratie van Powerwalkingclub Gorinchem als bindend.

4.     Inwisselen tegen contant geld is niet mogelijk.

5.     De strippenkaart kan niet in combinatie met andere acties worden gebruikt.

6.     De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet door andere personen gebruikt worden. Wel kan in overleg een andere persoon Sessies volgen op jouw kaart.

7.     De prijs van begeleiding van Cliënt door Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.

8.     Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is Cliënt gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door Trainer per direct worden doorberekend aan Cliënt.

9.     Indien Cliënt zijn betalingen niet nakomt, is Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

1.     Trainer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Trainer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Trainer verstrekt zijn.

Artikel 9: Wijzigingen

1.     Trainer is bevoegd, binnen de grenzen der redelijkheid, onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 10: Website, social media; Disclaimer en privacy

1.     Trainer respecteert de privacy van haar Cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

2.     Trainer gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Cliënt zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Trainer deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van Cliënt.

3.     Trainer zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst of na toestemming van Cliënt.

4.     Door Trainer ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

5.     De verstrekte informatie op de website www.moniquedenbreejen.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

6.     Hoewel Trainer de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Trainer niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Trainer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

7.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.moniquedenbreejen.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Trainer gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Trainer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

8.     De website www.moniquedenbreejen.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Trainer.

9.     Trainer maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht Cliënt bezwaar hebben tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis op de website, en/of  sociale media dan kunt u dit bij Trainer kenbaar maken.

10.  Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met de Privacyverklaring van Monique den Breejen. 

 Artikel 11: Klachten

1.     Cliënt dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Trainer zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Trainer te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Cliënt de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Trainer onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

2.     De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

3.     Trainer beantwoordt de door Cliënt ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Trainer verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Cliënt na de constatering hiervan.

4.     Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 12.3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

1.     Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Trainer.

2.     Op de overeenkomst tussen Trainer en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

3.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Dordrecht.