Privacyverklaring

Inleiding

Ons website-adres is: https://moniquedenbreejen.nl

Monique den Breejen / FitWalk Gorinchem (hierna te noemen Monique den Breejen) respecteert de privacy van haar cliënten. Persoonlijke gegevens van cliënten worden door Monique den Breejen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Monique den Breejen zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Monique den Breejen / FitWalk Gorinchem
Gevestigd aan Koningin Emmastraat 2,
4205 BM Gorinchem,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact

Je kunt altijd contact opnemen met Monique den Breejen met vragen over deze privacyverklaring.

Monique den Breejen / FitWalk Gorinchem, gericht op leefstijl coaching
KvK nummer             : 77941489
BTW nummer            : NL003263562B03
Adres                          : Koningin Emmastraat 2, 4205 BM Gorinchem
Telefoon                     : 06 14 63 82 39
Rekeningnummer     : NL66 RABO 0354 7465 88
Website                      : www.moniquedenbreejen.nl
Email                           : info@moniquedenbreejen.nl

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren of verstrekken. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van de diensten van Monique den Breejen is het invoeren/verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Monique den Breejen kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Monique den Breejen, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Monique den Breejen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Monique den Breejen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Gezondheid – zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie, slaapritme, menstruatiecyclus, overige klachten, ziektebeeld, alle vragen die nodig zijn om een juist anamnese te kunnen voeren en in het anamneseformulier staan vermeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Monique den Breejen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst.
 • Om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen.
 • Als het gaat om betaalde producten en/of diensten, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren .
 • Om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen.
 • Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

Monique den Breejen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of goederen en/of diensten bij je af te leveren of een betaling te verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Monique den Breejen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monique den Breejen) tussen zit. Monique den Breejen gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Trainin.

Bewaartermijn

Monique den Breejen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Monique den Breejen bewaart jouw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het coachtraject om goederen en/of diensten te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Monique den Breejen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monique den Breejen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je eerder zelf hebt doorgegeven, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monique den Breejen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Monique den Breejen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@moniquedenbreejen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Monique den Breejen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moniquedenbreejen.nl. Monique den Breejen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier (4) weken, op jouw verzoek reageren.

Monique den Breejen wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen

Monique den Breejen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Monique den Breejen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Monique den Breejen op via info@moniquedenbreejen.nl.